Regulamin

Regulamin sprzedaży usług i produktów
za pośrednictwem serwisu internetowego: iquantumschool.pl

§1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy grazynaadamska.pl, dostępny pod adresem internetowym 
  http://www.iquantumschool.pl/ prowadzony jest przez Soul’s Transformation LTD The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road, Office 228, LONDON E10 5NP, reprezentowaną przez Grażynę A. Adamską.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Soul’s Transformation LTD, Grażynę A. Adamską, zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej.

 §2
Definicje

      Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Strona internetowa – sprzedaż usług i produktów prowadzonych przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi:
  http://www.iquantumschool.pl/warsztaty-online/
  http://www.iquantumschool.pl/kursy/
  http://www.iquantumschool.pl/medytacje/
  http://www.iquantumschool.pl/ebook-dwupunkt/
  http://www.iquantumschool.pl/sesje-indywidualne/
 2. Sprzedawca – Grażyna A. Adamska, Soul’s Transformation LTD The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road, Office 228, LONDON E10 5NP
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Operator płatności – System płatności PayPal oraz system płatności TPay.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej

 §3
Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@grazynaadamska.pl
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 57 1050 1025 1000 0090 3108 9197.

 §4
Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Strony internetowej oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Strony internetowej. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu internetowego.

 §5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Strony internetowej oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Z uwagi na to, że Produkty i Usługi są elektroniczne na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Usługę widniejącą na Stronie internetowej. 

 

 §6
Zasady składania Zamówienia

      W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt/Usługę będące przedmiotem Zamówienia.
 2. Wpisać imię i nazwisko oraz adres email.
 3. Zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.
 4. Kliknąć przycisk „Zamawiam” i wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności. 
 5. Potwierdzić zamówienie, dokonując płatności.

 §7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient korzysta z dostawy produktów niematerialnych/cyfrowych – drogą elektroniczną.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  – płatności elektroniczne.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu internetowego w formularzu zamówienia.

 §8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wybrać Produkt lub Usługę,
  • zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  • kliknąć przycisk „Zamawiam”,
  • z widoku procesora płatniczego, do którego zostanie przekierowany, wypełnić pola: „imię i nazwisko” oraz „adres email”,
  • zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu procesora płatniczego,
  • kliknąć w przycisk “Następny krok”, aby dokonać płatności.
  • Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci wzorów dokumentów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę internetową skąd będzie mógł pobrać Produkt. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  W przypadku zakupu Usługi, Klient w przeciągu 12 godzin zostanie poinformowany drogą elektroniczną, kiedy Usługa ta zostanie wykonana.
 3. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie Usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu/Usługi umieszczonym na Stronie internetowej.

 §9
Reklamacje

Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej informujemy, iż zakup jest ostateczny i nie przysługuje od niego prawo zwrotu środków chyba, że utwory zakupione są wadliwe.
Utwór wadliwy to taki, którego treść, bądź ścieżka dźwiękowa jest nieczytelna bądź zniekształcona.

Jeśli uważasz, że masz prawo do otrzymania zwrotu środków, prześlij swoją prośbę wraz z uzasadnieniem na adres: kontakt@grazynaadamska.pl


§10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli przedmiot umowy – Usługa, została już wykonana lub ustalony termin jej wykonania upływa wcześniej niż 24h przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w punkcie kolejnym. 
 4. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: http://iquantumschool.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

 §12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Data publikacji regulaminu 25 maja 2018r.

 

BEZPŁATNY EBOOK DLA CIEBIE!